1. Начало
 2. За нас
 3. Общи условия за продажба

Общи условия за продажба

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ВИВА ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. Банско шосе 27А, ЕИК BG 119044645 и лицето, купувач на стоките, произведени и продавани от ВИВА, наричано занапред КУПУВАЧ.

Общите условия се прилагат спрямо всички сделки на ВИВА. При противоречие между разпоредбите от Общите условия и разпоредбите от индивидуален договор предимство имат разпоредбите в конкретния договор.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Общите условия за продажба са публикувани на фирмения уебсайт на адрес www.viva.bg и са напълно обвързващи за страните, освен ако те изрично и писмено не са уговорили други.
 2. Настоящите Общи условия се считат за валидни за всякакъв вид оферти, договори и поръчки. Всички доставки на ВИВА се извършват изключително въз основа на тези Общи условия за продажба.
 3. КУПУВАЧЪТ приема Общите условия най-късно с насрещното приемане на стоките.
 4. ВИВА си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за продажба като своевременно ги публикува на www.viva.bg.

II. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. Поръчки за стоки могат да бъдат направени само в писмен вид чрез факс 044/ 66 60 81 или по e-mail: info@viva.bg.
 2. Направени заявки за доставка на стоки могат да бъдат отменени или променени/допълнени преди изпращането им само в писмен вид.
 3. Отговорност на КУПУВАЧА е да подава точна и вярна информация за адреса на доставка и телефон за обратна връзка. ВИВА не носи отговорност за недоставени пратки поради грешен или непълен адрес за доставка или некоректен телефонен номер. Всички допълнителни разходи, вследствие на усложнения в доставката поради некоректно подадени данни за доставка, ще бъдат за сметка на КУПУВАЧА.
 4. Стоките, предмет на поръчката, трябва да са описани чрез използваните от ВИВА кодове и описания, обявени на www.viva.bg.

ІII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. Условие за изпълнение на поръчки:
  • Ангажиментът за изпълнение на поръчка за ВИВА възниква в момента на получаване на писмена заявка от КУПУВАЧА по факс или електронна поща.
  • Изпълнение на поръчка за ВИВА е налице, когато стоката е предадена от склада на ВИВА лично на КУПУВАЧА, на негов представител или на представител на транспортна или куриерска фирма в декларираните срокове, качество, количество и комплектност.
  • Веднага след предаване на стоката на представител на транспортна или куриерска фирма ВИВА се освобождава от риска от повреждане/загубване на стоката, който се прехвърля върху КУПУВАЧА.
  • Изпълнението на поръчките от страна на ВИВА се извършват при условие на EXW, Сливен (Incoterms 2000).
 2. Начини на изпълнение на поръчки:
  • При директна продажба – чрез предаване на стоката лично на КУПУВАЧА или на негов представител в склада на ВИВА.
  • При дистанционна продажба – чрез предаване стоката на представител на транспортна или куриерска фирма.
 3. Срок на изпълнение на поръчки за доставки:
  • Ако не е договорено друго в писмена форма, срокът на изпълнение на поръчки за налични стоки е до два работни дни от датата на постъпване на заявката.
  • Срокът за изпълнение на поръчки за неналични стоки се уточнява от ВИВА най-късно до три работни дни от датата на запитване от страна на КУПУВАЧА.
 4. Отговорност:
  • ВИВА не отговаря за неизпълнение или забавено изпълнение на поръчки, ако стоките са спрени от производство или то е временно възпрепятствано, или ако са възникнали други извънредни обстоятелства, които по обективен начин правят изпълнението на поръчката невъзможно или го забавят. ВИВА ще уведоми КУПУВАЧА своевременно за възникването на непредвидените обстоятелства.
  • ВИВА не носи отговорност за забава в доставката на поръчаните стоки, в случай че закъснението е от страна на транспортната или куриерската фирма.

IV. ЦЕНИ

 1. Цената на стоките е цената, посочена от ВИВА и публикувана в ценова листа или на интернет сайта www.viva.bg, актуална към датата на приемане на поръчката на КУПУВАЧА.
 2. ВИВА си запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие.
 3. Всички обявени цени са в български лева (лв.) с включен ДДС. Цените са за единична бройка и в тях не е включена стойността на доставката.
 4. Всички възможни допълнителни разходи за доставка са съгласно ценоразписа на транспортната или куриерската фирма и са за сметка на КУПУВАЧА.

V. ПЛАЩАНИЯ

 1. Начини на плащане – КУПУВАЧЪТ следва да извършва плащанията към ВИВА:
  • по банков път – авансово чрез превод по посочена сметка на ВИВА;
  • чрез наложен платеж – при получаване на стоката дължимата сума се заплаща на представител на куриерската фирма;
  • в брой в офиса на адреса на седалището на фирмата – гр. Сливен, бул. Банско шосе 27А.
 2. Плащането се счита за осъществено в момента, в който сумата постъпи по сметка на ВИВА или е заплатена на представител на куриерска фирма в случаите на наложен платеж, или е платена в брой в офиса на фирмата.
 3. Запазване на собствеността върху неплатените стоки – до пълното заплащане на дължимите суми ВИВА си запазва правото на собственост върху стоката. Това право преминава върху КУПУВАЧА в момента на приключване на всички дължими плащания към ВИВА.

VI. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА

 1. Стоките се проверяват и се пакетират от ВИВА преди изпращането им. С цел да се открие възможно скрито увреждане при транспортирането им, липси или загуби, пратките следва да се отварят и проверяват от КУПУВАЧА или от негов представител по отношение на количество, номенклатурно несъотвествие и нарушен търговски вид в момента на получаването им.
 2. Всички рекламации по отношение на количество, номенклатурно несъответствие и нарушен търговски вид на доставените стоки трябва да се извършат писмено от КУПУВАЧА до 24 часа от датата на доставката.
 3. ВИВА следва да проучи рекламацията по отношение на количество, номенклатурно несъотвествие и нарушен търговски вид и да информира за решението си КУПУВАЧА в срок от 3 (три) дни след получаването на сигнала за рекламация.
 4. Ако КУПУВАЧЪТ, при получаване на доставените от куриерска фирма стоки, установи увреждане при транспортирането им, пратката следва да се отвари и да се провери в момента на получаването й. При видими дефекти, установени в момента на предаване на пратката от представител на куриерска фирма на КУПУВАЧА, това обстоятелство се констатира на място, отбелязва се върху товарителницата и се съставя констативен протокол, подписан от КУПУВАЧА и куриера. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ВИВА за случая.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 1. В случаите, когато КУПУВАЧЪТ иска да върне стока, заявявайки, че същата има дефект, е необходимо ВИВА да потвърди дефекта след оглед или техническа проверка.
 2. При потвърдени дефекти ВИВА ще отстрани за своя сметка дефекта или подмени дефектиралата част. Ако дефектиралата част е основна, ще бъде подменен целият продукт. При невъзможност да се отстрани дефектът или да се подмени, ВИВА ще възстанови цялата сума, платена от КУПУВАЧА за дефектиралата стока.
 3. Транспортните и други разходи по връщане на стоката до седалището на ВИВА са за сметка на КУПУВАЧА.
 4. При основателна рекламация отремонтираната или заменената стока ще бъде изпратена на КУПУВАЧА в едномесечен срок, като транспортните разходи са за сметка на ВИВА.
 5. Ако рекламацията се счете за неоснователна, същата стока ще бъде върната на КУПУВАЧА, като транспортните разходи са за негова сметка.

VII. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ НА ВИВА

 1. Срокът на търговската гаранцията за продукти с марка VIVALUX, при условие че те са правилно инсталирани и използвани съгласно добрите инженерни практики, е:
  • 24 месеца за LED светлинни източници и LED осветителни тела;
  • 12 месеца за: компактни луминесцентни лампи, газоразрядни лампи;
  • 12 месеца за останалите продукти.
 2. Срокът започва да тече от датата на продажба на продукта от търговец на територията на България. Предявяването на рекламация съгласно търговската гаранция трябва да се извърши писмено не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.
 3. Изключение от 12-месечната гаранция са продуктите, чийто „естествен” живот е по-кратък от 2 години, като например светлинни източници с живот 1000-2000 часа или по-малък.
 4. ВИВА не осигурява търговска гаранция в случай на повреди, причинени вследствие умишлена промяна в конструкцията на продуктите, неправилно монтиране и неправилна употреба или съхранение, изпускане, удар, проникване на влага, намокряне (за продукти със степен на защита, по-малка от IP44), следствие на природни бедствия, както и други външни въздействия.
 5. Упражняването на право на рекламация се извършва писмено, като КУПУВАЧЪТ трябва да представи:
  • дефектиралата стока,
  • касовата бележка или фактурата,
  • оригиналната опаковка.
 6. Tърговската гаранция не оказва влияние върху правата на КУПУВАЧА, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. ВИВА е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, и гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от КУПУВАЧИТЕ. С приемането на настоящите Общи условия за продажба КУПУВАЧЪТ дава съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ВИВА за целите на доставката на поръчаните стоки.
 2. За неуредените от настоящите Общи условия за продажба въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 3. Настоящите Общи условия влизат в сила от 17.09.2014 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяни с други.
13.546 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel?прочети повече