1. Начало
  2. За нас
  3. Управление на отпадъците

Управление на отпадъците

Ние от VIVA осъзнаваме отговорността си пред обществото. С особено внимание, с компетентност и разбиране търсим най-правилните и подходящи продуктови решения за запазването на естествената среда на природата и нашата планета.

В името на екологичната устойчивост правим това ежедневно съвместно с нашите доставчици и широка мрежа от партньори.

VIVA участва в колективна система за изпълнение на задълженията си по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по разделното събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на излезлите от употреба енергоспестяващи лампи, луминесцентни лампи и осветителни тела като и насърчава потребителите да върнат обратно дефектните и излязлите от употреба продукти или да ги изхвърлят в обозначените контейнери за излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Излезли от употреба лампи и осветителни тела от бита могат да се предадат безплатно в седалището на VIVA на адрес гр. Сливен, бул. Банско шосе 27А. С оглед безопасното събиране, съхранение и транспортиране на този отпадък, препоръчваме той да бъде предаден в опаковка.

Информация за пунктовете за предаване на ИУЕЕО за рециклиране може да се получи от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в цялата страна, местния орган по сметосъбиране или от местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Независимо от усилията, които ние от VIVA и останалите компании за осветление полагаме в посока събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО, основната и най-важна роля в този процес играят потребителите. Чрез своето решение да спазят препоръките за разделно събиране на този отпадък, те допринасят за:

  • предотвратяване на негативното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;
  • увеличаване на количеството на повторно използвано, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО, с което се допринеся за ефективното използване на природните ресурси;
  • предприемане на мерки от лицата, участващи в екопроектирането за ограничаване на въздействието на енергоспестяващите лампи през целия им жизнен цикъл и образуваните от тях отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

При неправилно събиране или третиране на отпадъците от ЕЕО в околната среда могат да се освободят опасни вещества и има вероятност това да представлява риск за здравето на хората или за околната среда.

Символът, който обозначава разделното събиране на ЕЕО, представлява зачертана с кръст кофа за боклук на колелца. Този символ се поставя върху всеки продукт, който е електронно и електрическо оборудване по смисъла на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. След излизане от употреба на такъв продукт, той не трябва да се изхвърля заедно с останалия битов отпадък.

13.394 ms. | 2.00 MB
Приемате ли използването на бисквитки за целите на Google Analytics и Facebook pixel?прочети повече